Акти школе

Основна школа "Жарко Зрењанин" Скореновац

 

Статут 

Статут Основне школе "Жарко Зрењанин" Скореновац


Годишњи план рада и Извештај о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности

Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину

Извештај о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Извештај о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Извештај о остваривању годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности за школску 2019/2020. годину

Информатор о раду ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац  


Школски програм

Школски програм за 2021/2025. годину

Школски програм за 2017/2021. годину


Школски развојни план

Школски развојни план за период од 01.09.2023. до 31.08.2026. године

Школски развојни план за период од 01.09.2020. до 31.08.2023. године


Правилници

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа "Жарко Зрењанин" Скореновац

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Основне школе "Жарко Зрењанин" Скореновац

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правила понашања у Основној школи "Жарко Зрењанин" Скореновац

Правилник о раду у школи

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Основној школи "Жарко Зрењанин" Скореновац

Правилник о заштити података о личности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности


Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Ученичког парламента


Уџбеници

Уџбеници - школска 2023/2024. година


Стручна већа и тимови

Стручна већа и тимови - школска 2023/2024. година

Стручна већа и тимови - школска 2022/2023. година


 

Остало

Оперативни план посете часова - школска 2022/2023. година

План примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање и ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS - COV- 2

Обавештење о правима лица и заштити права лица по Закону о заштити података о  личности

 


Штампа